Bear Lake Braunvieh
Tim & Sarah Lipke
715-790-2365
Bear